Pravidla poradenství a terapie

Ve své práci dodržuji etický kodex Evropské asociace pro psychoterapii a etický kodex ČMPS.

Etický kodex

Veškeré informace získané v průběhu poradenského a terapeutického procesu jsou přísně důvěrné a nesdělují se ostatním osobám, ani nejbližším příbuzným. Případné poznámky jsou zaznamenány anonymně, bez uvedení identifikačních údajů. Důraz je kladen na mlčenlivost a vzájemnou důvěru. Psycholog je povinen i po skončení spolupráce s klientem mlčet o skutečnostech které se v průběhu spolupráce dozvěděl, aby neohrozil čest, důstojnost, soukromí klienta a vzájemnou důvěru. 

Výjimku představuje situace kdy má psycholog jako každý jiný občan oznamovací povinnost a povinnost překazit trestný čin, nebo když se právně chrání v soudním řízení.

Celé znění etického kodexu psychologické profese naleznete např. zde: 

https://cmpsy.cz/?page=eticky-kodex 


Průběh sezení

Terapeutický vztah je omezen na místnost kde probíhá poradenská a terapeutická činnost.  Psycholog se s klientem nebude scházet na jiných místech a při jiných příležitostech, než je předem domluvená konzultace. Vztah s klientem zůstává terapeutický a ne přátelský nebo sexuální. Toto pravidlo platí i po ukončení terapie. V párové terapii nevytváříme koalici s jedním z páru a zachováváme nestrannost.

Na úvodní konzultaci se s klientem domluvím na čem chce klient pracovat a čeho chce dosáhnout. Obsah zakázky je možné v průběhu spolupráce po dohodě doplňovat a měnit. 

Klient bere na vědomí fakt, že dodržování dohodnuté frekvence sezení, je důležitým faktorem k tomu, aby byla terapie úspěšná. Pokud se klient rozhodne ukončit proces před naplněním zakázky, budu jeho rozhodnutí respektovat. 

Mnou prováděné poradenství a terapie je placenou službou, která je plně hrazena klientem  (viz. ceník). Nejsme zdravotnické zařízení a služby nelze hradit přes zdravotní pojišťovnu. Klient hradí předem smluvenou částku vždy po skončení konzultace přímo na místě na základě vystavení příjmového dokladu, případně předem převodem na bankovní účet. Pokud se klient na domluvenou konzultaci nemůže dostavit, oznámí to (telefonicky nebo emailem) nejpozději dva pracovní dny před smluvenou schůzkou. Když tak klient neučiní, je povinen za neuskutečněnou konzultaci zaplatit plnou cenu. Výjimkou jsou nepředvídatelné události, v těchto případech si skutečnosti neověřuji, spoléhám na vzájemnou důvěru.


Copyright © 2022 | Petr Kolouch