NABÍZENÉ SLUŽBY A CENÍK

                Ceník dopravněpsychologického vyšetření ZDE.

 

         CENÍK 

Individuální konzultace a poradenství (50 minut)

800 Kč

Párová a rodinná konzultace a poradenství (80 minut)

1.200 Kč 

Při dlouhodobé spolupráci (více než 5 konzultací) 

cena dohodou 

Workshopy, teambuilding

cena dohodou 

V případě zrušení (nebo přesunu) termínu mě prosím informujte alespoň dva pracovní dny předem, v opačném případě je klient povinen za neuskutečněnou konzultaci zaplatit plnou cenu. Výjimkou jsou nepředvídatelné události, v těchto případech si skutečnosti neověřuji, spoléhám na vzájemnou důvěru.

Platby kartou nepřijímám, lze platit v hotovosti na konci sezení, nebo předem převodem na účet, případně bankovní aplikací pomocí QR kódu.

Nejsme zdravotnické zařízení, proto služby nejsou hrazené zdravotní pojišťovnou a jsou plně hrazeny klientem (v některých případech si klient může nechat následně platbu proplatit u své zdravotní pojišťovny v rámci tzv. preventivních programů). Výše uvedené ceny jsou orientační a jsou stanoveny po vzájemné dohodě.  

Způsob platby: platby jsou přijímány v hotovosti po skončení konzultace, nebo předem platbou na bankovní účet (klientovi je zaslán QR kód). 

Nejsem plátce DPH, ceny tedy o DPH nenavyšuji.


Průběh terapeutického sezení

Terapeutický vztah je omezen na místnost kde probíhá poradenská a terapeutická činnost. Psycholog se s klientem nebude scházet na jiných místech a při jiných příležitostech, než je předem domluvená konzultace. Vztah s klientem zůstává terapeutický a ne přátelský nebo sexuální. Toto pravidlo platí i po ukončení terapie. V párové terapii nevytváříme koalici s jedním z páru a zachováváme nestrannost.

Na úvodní konzultaci se s klientem domluvím na čem chce klient pracovat a čeho chce dosáhnout. Obsah zakázky je možné v průběhu spolupráce po dohodě doplňovat a měnit.

Klient bere na vědomí fakt, že dodržování dohodnuté frekvence sezení, je důležitým faktorem k tomu, aby byla terapie úspěšná. Pokud se klient rozhodne ukončit proces před naplněním zakázky, budu jeho rozhodnutí respektovat.

Mnou prováděné poradenství a terapie je placenou službou, která je plně hrazena klientem (viz. ceník). Nejsme zdravotnické zařízení a služby nelze hradit přes zdravotní pojišťovnu. Klient hradí předem smluvenou částku vždy po skončení konzultace přímo na místě na základě vystavení příjmového dokladu, případně předem převodem na bankovní účet. Pokud se klient na domluvenou konzultaci nemůže dostavit, oznámí to (telefonicky nebo emailem) nejpozději dva pracovní dny před smluvenou schůzkou. Když tak klient neučiní, je povinen za neuskutečněnou konzultaci zaplatit plnou cenu. Výjimkou jsou nepředvídatelné události, v těchto případech si skutečnosti neověřuji, spoléhám na vzájemnou důvěru.

Etický kodex

Veškeré informace získané v průběhu poradenského a terapeutického procesu jsou přísně důvěrné a nesdělují se ostatním osobám, ani nejbližším příbuzným. Případné poznámky jsou zaznamenány anonymně, bez uvedení identifikačních údajů. Důraz je kladen na mlčenlivost a vzájemnou důvěru. Psycholog je povinen i po skončení spolupráce s klientem mlčet o skutečnostech které se v průběhu spolupráce dozvěděl, aby neohrozil čest, důstojnost, soukromí klienta a vzájemnou důvěru.

Výjimku představuje situace kdy má psycholog jako každý jiný občan oznamovací povinnost a povinnost překazit trestný čin, nebo když se právně chrání v soudním řízení.

Celé znění etického kodexu psychologické profese naleznete např. zde:

https://cmpsy.cz/?page=eticky-kodex 


Copyright © 2022 | Petr Kolouch